Avizul anual 2023

Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei este documentul care permite asistentului medical/moaşei să profeseze legal.

Avizul se eliberează numai membrilor OAMGMAMR care sunt angajaţi în sistemul sanitar ca asistenţi medicali sau moaşe – voluntari sau cu contract de muncă (Hotărârea 35/2015 din 4 decembrie 2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual).

Avizele se eliberează la începutul carierei profesionale sau în perioada 01 octombrie – 31 decembrie.

Asistenții medicali angajați în spitale se vor adresa reprezentanților OAMGMAMR din unitatea angajatoare.

Pentru membrii care solicită eliberarea Avizului de liberă practică 2023 după data de 4 IANUARIE 2023, eliberarea avizului anual se va face începând de la data primirii cererii și actelor necesare pentru avizare, precum și a îndeplinirii tuturor celorlalte cerințe legale pentru eliberarea avizului.

Membrii OAMGMAMR care nu au realizat numărul de credite obligatoriu pentru anul 2022 pot să urmeze cursurile GRATUIT pe platforma de cursuri a OAMGMAMR NAȚIONAL .

Documentele necesare pentru obținerea avizului:

1. CEREREA TIP (model atașat mai jos)

2. Copia Asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională VALABILĂ DE LA 1 IANUARIE 2023 – 31 DECEMBRIE 20233. RAPORT per salariat din REVISAL semnat, ștampilat, datat, emis în luna în care solicită eliberarea avizului

4. 30 credite EMC pentru întreg anul 2022 (copiile certificatelor de absolvire a cursurilor EPC) pentru cei care au exercitat profesia mai mult de 6 luni în anul 2022

5. Copia cărții de identitate – numai pentru asistenţii medicali care şi-au schimbat cartea de identitate în anul 2022.

6. Dovada achitării cotizației de membru integral pentru 2022 și cel puțin pentru 6 luni din anul 2023 – pentru toți asistenții medicali cărora angajatorul NU LE REȚINE LUNAR COTIZAȚIA PE STATUL DE PLATĂ !

 7. COPIE după ACTELE doveditoare ale schimbării numelui ( căsătorie/ divorț) pentru preschimbarea Certificatului de Membru și depunerea vechiului certificat de membru în ORIGINAL + Cererea de preschimbare certificat de membru

8. Asistenții medicali care au obținut titlul de GRAD PRINCIPAL în anul 2022 – în urma promovării examenului, vor aduce CERTIFICATUL DE MEMBRU ÎN ORIGINAL pentru preschimbarea acestuia cu gradul principal! + Cererea de preschimbare certificat de membru (model atașat mai jos)

9.Asistenții medicali care au absolvit studiile universitare în domeniul ASISTENȚĂ MEDICALĂ sau MOAȘE sau au finalizat programele de reconversie profesională în anul 2022, vor aduce Adeverința de la facultate / sau diplomele care atestă noile titluri de calificare și CERTIFICATUL DE MEMBRU ÎN ORIGINAL pentru preschimbarea acestuia + Cererea de preschimbare certificat de membru

Referitor la asigurarea de malpraxis:

– Valoarea minimă a riscului asigurat va fi conform Hotărârii nr 5/16.03.2018 al OAMGMAMR.

Hotărârea nr. 5/2018 privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 29 martie 2018.


Art. 1. –

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia de asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali vor încheia asigurări de răspundere civilă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, după cum urmează:

a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali din specialitățile paraclinice, care exercită profesia în toate unităţile sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, servicii județene de ambulanţă, DGASPC, clinici private acreditate asimilate ca unităţi sanitare cu paturi, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro;

c) asistenţii de farmacie din farmaciile cu circuit deschis, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

Art. 2. – Asigurările de răspundere civilă în domeniul medical se vor încheia INDIVIDUAL numai cu societăţi de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul asigurări.

Art. 3. – Valorile prevăzute la art. 1 sunt minimale, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali având libertatea ca, în funcţie de specificul locului de muncă şi activităţilor efectiv desfăşurate, să încheie contracte de asigurare pentru răspundere civilă profesională la valori mai mari.

NU vom prelua dosare CU ASIGURĂRILE INCOMPLETE PENTRU ANUL 2023!

HOTĂRÂRE nr. 5 din 11 martie 2020 privind eliberarea avizului anual EMITENT ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2020


În temeiul art. 53 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), întrunit în ședința din data de 11.03.2020, emite următoarea hotărâre:

Articolul 1 – Avizul anual se eliberează la cerere, la data începerii activității profesionale sau în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare:

a) asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul, cu respectarea sumei minime de asigurare prevăzute legal pentru locul de muncă în care solicitantul exercită profesia de asistent medical/moașă;

b) plata cotizației la zi;

c) realizarea numărului minim de credite de educație profesională continuă pe anul în curs (2022)

Articolul 2 – În cazul membrilor OAMGMAMR care la data solicitării nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 și celor care solicită avizul după data de 31 decembrie, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate doar de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Articolul 3 – Răspunderea pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical fără aviz anual revine membrului OAMGMAMR în cauză și angajatorului.

Articolul 4 – Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 27/2019*) privind perioada de eliberare a avizului anual.*) Hotărârea Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 27/2019 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,
Mircea Timofte

București, 11 martie 2020.