Avizul anual 2024

Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei este documentul eliberat anual, la cererea membrului OAMGMAMR, de cãtre conducerea filialelor județene a OAMGMAMR pe teritoriul căreia profesează legal și care atestă faptul că, la momentul solicitării, asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical îndeplinește toate condițiile legale pentru exercitarea profesiei.

Avizul se eliberează numai membrilor OAMGMAMR care sunt angajaţi în sistemul sanitar ca asistenţi medicali sau moaşe – voluntari sau cu contract de muncă (Hotărârea 35/2015 din 4 decembrie 2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual).

Obligația și responsabilitatea verificării îndeplinirii condițiilor legale de exercitare a profesiei, precum și a eliberării avizului anual revine persoanelor cu atribuții în activitatea de eliberare a avizelor anuale, care își desfășoară activitatea în cadrul filialelor județene OAMGMAMR, sub directa coordonare a președintelui filialei.

Obligația și responsabilitatea SOLICITĂRII și ÎNDEPLINIRII CERINȚELOR legale necesare eliberării avizului anual aparține MEMBRILOR FILIALEI OAMGMAR, care exercită legal profesia de asistent medical generalist, moașă sau de asistent medical, după caz.

Când se eliberează avizul anual?

Avizul anual se eliberează la cerere, cu valabilitatea de la data începerii activității, a reluării activității profesionale după o perioadă de suspendare sau în ultimul trimestru al anului în curs, pentru anul următor, dacă solicitantul face dovada îndeplinirii cumulative a condițiilor de exercitare legală a profesiei:

1. este posesor al cerificatului de membru al OAMGMAMR

2. face dovada exercitării legale a profesiei în specialitatea pentru care deține un titlu oficial de calificare prin documente precum: contract individual de muncă, contract de prestări servicii, contract de voluntariat sau adeverință pentru cei care, conform legii, profesează în baza unui act administrativ.

3. a încheiat polița individuală de asigurare de răspundere civilă profesională la valoarea riscului asigurat, ÎN CONFORMTITATE CU VALOAREA STABILITĂ DE AUTORITĂȚILE COMPETENTE (CNAS și OAMGMAMR), valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul.

4. a achitat cotizația de membru la zi.

Asistenții medicali angajați în spitale se vor adresa reprezentanților OAMGMAMR din unitatea angajatoare.

Pentru membrii care solicită eliberarea Avizului de liberă practică 2024 după data de 2 IANUARIE 2024, eliberarea avizului anual se va face începând de la data primirii cererii și actelor necesare pentru avizare, precum și a îndeplinirii tuturor celorlalte cerințe legale pentru eliberarea avizului.

Membrii OAMGMAMR care nu au realizat numărul de credite obligatoriu pentru anul 2023 pot să urmeze cursurile GRATUIT pe platforma de cursuri a OAMGMAMR NAȚIONAL .

Documentele necesare pentru obținerea avizului în regim salarial:

1. CEREREA TIP (model atașat mai jos)

2. Copia asigurării/asigurărilor individuale de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă PENTRU ANUL CALENDARISTIC PENTRU CARE SE SOLICITĂ AVIZUL (1 IANUARIE 2024 – 31 DECEMBRIE 2024)
Valorile minime ale riscului asigurat sunt:
– echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, pentru asistenții medicali generaliști, moașele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primiri urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, servicii de ambulanţă;
– echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare;
– echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro, pentru asistenţii de farmacie, asistenții medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenții care îşi desfăşoară activitatea în instituții/ secţii de medicină legală.
– asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în regim independent ca persoană fizică independentă sau titular de cabinet individual de practică independentă, echivalentul în lei a sumei de 20.000 euro.

3. Unul din următoarele documente care atestă exercitarea legală a profesiei în regim salarial:

– contractul individual de muncă (doar la angajare)

– raport per salariat din REVISAL semnat, satmpilat și datat de către angajator, CU TERMEN DE VALABILITATE 30 ZILE DE LA DATA EMITERII (pentru salariații cărora nu li se retine cotizația de membru pe stat de plată)

– adeverință de la angajator în care să se precizeze funcția și locul de muncă, eventuale mutații intervenite și data de la care au apărut modificări ale condițiilor contractuale (de normă, salariale etc.) precum și salariul de bază la data emiterii adeverinței.

(În cazul schimbării locului de muncă, de la locul de muncă anterior se vor prezenta documente care atestă încetarea raporturilor contractuale (decizia de încetare contract individual de muncă + adeverință vechime sau raport per salariat, adeverință de vechime voluntariat, decizie încetare contract ca persoană fizică independentă și declarație de venituri depusă la Administrația Finanțelor Publice, noul contract de muncă, după caz)

4. Verificarea cumulării numărului minim de credite în Registrul National Unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali – 30 credite EMC pentru întreg anul 2023 (copiile certificatelor de absolvire a cursurilor EPC) pentru cei care au exercitat profesia mai mult de 6 luni în anul 2023.
Se vor solicita diplomele doar pentru manifestările științifice care nu au fost înregistrate în Registrul National Unic până la data solicitării avizului sau în caz de neconcordanțe în înregistrări.

5. Copia cărții de identitate – numai pentru asistenţii medicali care şi-au schimbat cartea de identitate în anul 2023.

6. Dovada achitării cotizației de membru integral pentru 2023 și cel puțin pentru 6 luni din anul 2024 – pentru toți asistenții medicali cărora angajatorul NU LE REȚINE LUNAR COTIZAȚIA PE STATUL DE PLATĂ ! Plata se poate face în următoarele conturi: RO04UGBI0000212028680RON GARANTI BANK Bacău, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15409586 RO21RNCB0026030886860001 BCR Bacău, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15409586

 7. COPIE după ACTELE doveditoare ale schimbării numelui ( căsătorie/ divorț) pentru preschimbarea Certificatului de Membru și depunerea vechiului certificat de membru în ORIGINAL + Cererea de preschimbare certificat de membru

8. Asistenții medicali care au obținut titlul de GRAD PRINCIPAL în anul 2023 – în urma promovării examenului, vor aduce CERTIFICATUL DE MEMBRU ÎN ORIGINAL pentru preschimbarea acestuia cu gradul principal! + Cererea de preschimbare certificat de membru (model atașat mai jos)

9.Asistenții medicali care au absolvit studiile universitare în domeniul ASISTENȚĂ MEDICALĂ sau MOAȘE sau au finalizat programele de reconversie profesională în anul 2023, vor aduce Adeverința de la facultate / sau diplomele care atestă noile titluri de calificare și CERTIFICATUL DE MEMBRU ÎN ORIGINAL pentru preschimbarea acestuia + Cererea de preschimbare certificat de membru

Documentele necesare pentru obținerea avizului în cazul exercitării în regim independent a profesiei, în calitate de PFI sau de titular al cabinetului de practică independentă::

1. CEREREA TIP (model atașat mai jos)

2. Copia asigurării/asigurărilor individuale de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă PENTRU ANUL CALENDARISTIC PENTRU CARE SE SOLICITĂ AVIZUL (1 IANUARIE 2024 – 31 DECEMBRIE 2024).

3. Contractul sau contractele de prestări servicii încheiate cu unități sanitare/instituții/furnizori din sistemul public sau privat de sănătate, autorizați conform legii.

4. Certificatul de înregistrare a cabinetului de practică independentă eliberat de DSP – doar la solicitarea primului aviz.

5. Certificatul sau Codul de Înregistrare Fiscală (CIF) de la ANAF – doar la solicitarea primului aviz

6. Verificarea cumulării numărului minim de credite în Registrul National Unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali – 30 credite EMC pentru întreg anul 2023 (copiile certificatelor de absolvire a cursurilor EPC) pentru cei care au exercitat profesia mai mult de 6 luni în anul 2023.
Se vor solicita diplomele doar pentru manifestările științifice care nu au fost înregistrate în Registrul National Unic până la data solicitării avizului sau în caz de neconcordanțe în înregistrări.

7. Dovada achitării cotizației de membru cu regularizare în baza declarației anuale de venit depusă la Administrația Finanțelor Publice (documentul de plată și verificarea în înregistrările filialei). Plata se poate face în următoarele conturi: RO04UGBI0000212028680RON GARANTI BANK Bacău, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15409586 RO21RNCB0026030886860001 BCR Bacău, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15409586

Documentele necesare pentru obținerea avizului în cazul exercitării în regim de voluntariat:

1. CEREREA TIP (model atașat mai jos)

2. Copia asigurării/asigurărilor individuale de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă PENTRU ANUL CALENDARISTIC PENTRU CARE SE SOLICITĂ AVIZUL (1 IANUARIE 2024 – 31 DECEMBRIE 2024).

3. Copia actului de voluntariat incheiat cu unitatea care organizeaza si administreaza activitati de voluntariat si fisa de atributii a voluntariatului.

4. Dovada achitării cotizației de membru (documentul de plată și verificarea în înregistrările filialei). Plata se poate face în următoarele conturi: RO04UGBI0000212028680RON GARANTI BANK Bacău, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15409586 RO21RNCB0026030886860001 BCR Bacău, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15409586

Referitor la asigurarea de malpraxis:

– Valoarea minimă a riscului asigurat va fi conform Hotărârii nr 5/16.03.2018 al OAMGMAMR.

Hotărârea nr. 5/2018 privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 29 martie 2018.


Art. 1. –

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia de asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali vor încheia asigurări de răspundere civilă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, după cum urmează:

a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali din specialitățile paraclinice, care exercită profesia în toate unităţile sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, servicii județene de ambulanţă, DGASPC, clinici private acreditate asimilate ca unităţi sanitare cu paturi, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro;

c) asistenţii de farmacie din farmaciile cu circuit deschis, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

Art. 2. – Asigurările de răspundere civilă în domeniul medical se vor încheia INDIVIDUAL numai cu societăţi de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul asigurări.

Art. 3. – Valorile prevăzute la art. 1 sunt minimale, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali având libertatea ca, în funcţie de specificul locului de muncă şi activităţilor efectiv desfăşurate, să încheie contracte de asigurare pentru răspundere civilă profesională la valori mai mari.

NU vom prelua dosare CU ASIGURĂRILE INCOMPLETE PENTRU ANUL 2024!

HOTĂRÂRE nr. 5 din 11 martie 2020 privind eliberarea avizului anual EMITENT ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2020


În temeiul art. 53 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), întrunit în ședința din data de 11.03.2020, emite următoarea hotărâre:

Articolul 1 – Avizul anual se eliberează la cerere, la data începerii activității profesionale sau în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare:

a) asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul, cu respectarea sumei minime de asigurare prevăzute legal pentru locul de muncă în care solicitantul exercită profesia de asistent medical/moașă;

b) plata cotizației la zi;

c) realizarea numărului minim de credite de educație profesională continuă pe anul în curs

Articolul 2 – În cazul membrilor OAMGMAMR care la data solicitării nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 și celor care solicită avizul după data de 31 decembrie, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate doar de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Articolul 3 – Răspunderea pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical fără aviz anual revine membrului OAMGMAMR în cauză și angajatorului.

Articolul 4 – Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 27/2019*) privind perioada de eliberare a avizului anual.*) Hotărârea Consiliului Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 27/2019 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,
Mircea Timofte

București, 11 martie 2020.