Status profesional curent

OAMGMAMR atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi, asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali în scopul garantării calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate pe care le furnizează, precum şi a garantării siguranţei pacienţilor aflaţi în relaţie cu aceştia.

Atestarea se face prin întocmirea şi eliberarea a certificatului de status profesional curent.

Certificatul cuprinde datele personale relevante cu privire la competenţa, onorabilitatea şi moralitatea cu care titularul (asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical) exercită profesia la data emiterii acestuia.

Certificatul nu atestă experienţa profesională a titularului. Membrii organizaţiei pot solicita eliberarea documentului în vederea stabilirii relaţiilor contractuale pentru furnizarea serviciilor de îngrijiri de sănătate, la cererea angajatorului sau a exercitării profesiei în afara graniţelor României.

Certificatul de status profesional curent este eliberat în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării. Documentul este valabil trei luni de la data emiterii. 

Documente necesare:

 1. a) cerere de eliberare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, în care se precizează datele de contact: adresa de domiciliu, număr de telefon, adresă e-mail etc.;
 2. b) copii de pe actul de identitate, actul care atestă dubla cetăţenie şi, după caz, de pe documentele de schimbare a numelui;
 3. c) copii de pe documentele de studii care atestă formarea, după caz, în profesia de asistent medical generalist, de moaşă, respectiv de asistent medical. În cazul în care formarea s-a făcut în afara graniţelor României, solicitantul va depune copia titlului de calificare obţinut în străinătate şi a documentului de recunoaştere a calificării, conform legii;
 4. d) copie de pe foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
 5. e) copii de pe documente care atestă specializarea postbază, dacă este cazul;
 6. f) adeverinţa din care să rezulte perioada şcolarizării, după caz, de la şcoala postliceală/facultate – în original;
 7. g) copie de pe certificatul/adeverinţa de promovare a examenului de grad principal, după caz;
 8. h) copie de pe adeverinţa/certificatul prin care se atestă efectuarea programului special de revalorizare a calificării, după caz;
 9. i) în situaţia în care solicitantul beneficiază de loc de muncă sau exercită profesia în baza unui contract de voluntariat, documente – în original, din care să rezulte:
  • denumirea oficială a unităţii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării sau a cabinetului de practică independentă în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea la data cererii, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, email, după caz, CIF);
  • data şi funcţia de încadrare sau, după caz, calitatea de titular de cabinet sau de persoană fizică independentă;
  • concediile pentru incapacitate temporară de muncă, concediile de îngrijire copil sau concediile fără plată de care titularul beneficiază la data solicitării;
 10. j) certificat de cazier judiciar în termen de valabilitate, în original;
 11. k) după caz, declaraţie pe propria răspundere că nu exercită profesia în România la data solicitării;
 12. l) acordul petentului cu privire la prelucrarea datelor personale de către filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la care a depus solicitarea de emitere a certificatului de status profesional curent;
 13. m) dovada achitării taxei de eliberare (100 de lei), achitată în conturile
 • RO21RNCB0026030886860001 BCR Bacău, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15409586
 • RO04UGBI0000212028680RON GARANTI BANK Bacău, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15409586

Pe documentul de plată plătitorul va menționa Nume, Prenume, CNP, tipul plății (“Taxă certificat status profesional curent”)

Copiile documentelor prevăzute la alin. (3) lit. b) – e), g) şi h) vor fi certificate „conform cu originalul“ de către filiala OAMGMAMR, în baza documentelor prezentate în original de către solicitant.

Documente utile: