Suspendarea activității renunțarea la calitatea de membru

 Condiții generale de suspendare și de retragere a calității de membru al OAMGMAMR prevăzute de OUG 144/2008, de Statutul OAMGMAMR, de Regulamentul de organizare și funcționare, precum și de Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România:

 1. la cerere, membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei;
 2. prin hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România de retragere sau suspendare temporară;
 3. nerealizarea anuală a numărul minim de credite stabilit de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se sancționează cu suspendarea dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.
 4. neplata cotizației datorată de membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancționează cu suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate.

Suspendarea calității de membru OAMGMAMR poate fi solicitată pe o perioadă de până la 5 ani, în următoarele situații:

 1. concediu de maternitate.
 2. concediu pentru creșterea copilului de până la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani.
 3. concediu pentru incapacitate temporară de muncă, dacă acesta are o durată mai mare de 6 luni.
 4. concediu paternal.
 5. șomaj, caz în care suspendarea se acordă pe durata șomajului.
 6. rezidență temporară pe teritoriul altei țări, dacă depășește 6 luni.
 7. alte motive obiective care justifică imposibilitatea exercitării profesiei pe o perioadă determinată de până la 5 ani.

Asistentii medicali Generalisti, moasele si asistentii medicali care solicita suspendarea se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt inregistrati.
Solicitarea se va face in scris, prin depunerea unei cereri conform celei de mai jos si va fi insotita de :

 1. Certificatul de membru si avizul de libera practica (daca este cazul) in original.
 2. Copii in conformitate cu originalul ale documentelor justificative pe baza carora se solicita suspendarea calitatii de membru (documente medicale, decizii de suspendare a contractului de munca, carnet de somaj, dovada rezidentei in alta tara etc)
 3. Cererea de suspendare va fi depusa personal sau prin imputernicit.
 4. Membrii OAMGMAMR care solicita suspendarea trebuie sa achite cotizatia de membru datorata pana la data cererii.
  • RO21RNCB0026030886860001 BCR Bacău, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15409586
  • RO04UGBI0000212028680RON GARANTI BANK Bacău, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15409586
   Pe documentul de plată plătitorul va menționa Nume, Prenume, CNP, tipul plății (taxă/cotizație)
 5. In termen de 5 zile de la data inregistrarii cererii de suspendare, presedintele filialei decide aprobarea sau respingerea acesteia si va dispune actualizarea bazei de date a Registrului National Unic al asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania

Pe perioada suspendării membrul OAMGMAMR nu va achita cotizația și nu va fi obligat să efectueze numărul anual de credite stabilit de Consiliul Național.

Pe perioada suspendării membrul OAMGMAMR nu va avea dreptul să exercite profesia în calitate de asistent medical generalist, moașă și asistent medical.

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali membri ai OAMGMAMR, care doresc să renunțe la calitatea de membru al OAMGMAMR solicită acest lucru filialei OAMGMAMR unde este înscris. Solicitarea se va face în scris și se va transmite cu cel puțin 15 zile lucrătoare de la data la care doresc renunțarea la calitatea de membru.

Cererea de retragere va fi însoțită de certificatul de membru, în original, care va rămâne în custodia filialei.

Retragerea la cerere a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali membri ai OAMGMAMR va avea drept consecință interzicerea exercitării profesiei.

Suspendarea sau retragerea calității de membru al OAMGMAMR prin hotărâre emisă de Consiliul național al OAMGMAMR

 1. în cazul în care membrul OAMGMAMR este arestat preventiv în condițiile Codului de procedură penală.
 2. în urma condamnării definitive a unui asistent medical generalist, moașă sau asistent medical pentru o infracțiune care are legătură cu exercitarea profesiei.
 3. în urma unei sancțiuni prevăzută de art. 62, alin. (3) lit. c și d din OUG 144/2008.

După încetarea cauzei de suspendare sau de retragere a calității de membru al OAMGMAMR, pentru reînscriere, asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali le revine obligația de a prezenta certificatul de cazier judiciar.

Cereri tip: