Examenul de grad principal 2022

Examenul de grad principal, sesiunea 2022, se desfăşoară după cum urmează:

  • În data de 01.09.2022– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;
  • În data de 02.09.2022– examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali.

Rezultatele examenului din 01.09.2022:

Locul de desfășurare a examenului:

Universitatea “George Bacovia” Bacău

Adresa: Strada Pictor Theodor Aman 96, Bacău 600164 ( Link Google Maps)

Modalitatea de desfășurare a examenului:

În ziua examenului, accesul în sălile de examen se va face pe baza buletinului de identitate, a cărții de identitate, a cărții de identitate provizorie sau a pașaportului, aflate în termen de valabilitate.

Accesul în sălile de examen se va face la ora 8:45.

Testul-grilă conţine 100 de întrebări şi se desfăşoară pe durata a 3 ore.

Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect. Fiecare răspuns corect este notat cu un punct.

Candidaţii care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor-grilă şi a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.

Toată maculatura necesară (pix, hârtie) este furnizată la fața locului. Candidații nu vor aduce aceste instrumente de acasă.

Candidaților le este permis să își aducă propriile recipiente de apă.

Este interzisă folosirea de către candidați a telefoanelor mobile sau a altor mijloace electronice de comunicare pe durata examenului.

Candidații pot solicita o nouă grilă de răspuns pe durata desfășurării examenului, dar transcrierea grilei de răspuns se va face fără depăşirea orei stabilite pentru finalizarea probei.

Corectarea grilelor de răspuns se va face de către responsabilul de sală în prezenţa a cel puțin 2 candidaţi din sala respectivă.

Punctajul final al fiecărei grile de răspuns este egal cu suma întrebărilor cu răspuns corect. Punctajul minim este de 70 de puncte, corespunzător notei 7,00, iar maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10,00.

Candidaţii pot contesta rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la data afişării de către Comisia locală de examen a rezultatelor obţinute la examenul de grad principal. Contestaţiile se depun la Comisia locală de examen pe email: bc-secretariat@oamr.ro.

INFORMAȚII DESPRE ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI de ÎNSCRIERI PENTRU EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL:

ÎN PERIOADA 25 IULIE 2022 – 8 AUGUST 2022 SE PRIMESC DOSARELE DE ÎNSCRIERE pentru VERIFICARE ȘI ÎNREGISTRARE adresa de e-mail bc-secretariat@oamr.ro

DOSARUL SE POATE TRIMITE ON- LINE CU ACTELE SCANATE PDF.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE conține următoarele documente DEPUSE ÎN ORDINEA DE MAI JOS:

1. CEREREA de înscriere, cu datele de contact, conform anexei nr. 2 la metodologia de examen – modelul atașat mai jos.

2.COPIA cărții de identitate/  actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;

3. COPIA diplomei / certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe.

4. COPIA atestatului de echivalare, dacă este cazul și candidatul are această echivalare;

5. ADEVERINȚA de VECHIME TIP eliberată de ANGAJATOR

Modelul tip de adeverință este atașat mai jos, în format editabil. NU SE ACCEPTĂ ALT MODEL DE ADEVERINȚĂ!

Din adeverință trebuie să reiasă, după caz:

– Experiența profesională de minimum 5 ani cu NORMĂ ÎNTREAGĂ la data susținerii examenului = 1 SEPTEMBRIE 2022, cumulată în specialitatea în care  a profesat cu titlul de  soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

NU INTRĂ ÎN CALCULUL VECHIMII EFECTIVE PENTRU EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL:

– PERIOADA DE CONCEDIU DE ÎNGRIJIRE ȘI CREȘTEREA COPILULUI

– PERIOADA DE CONCEDII FĂRĂ PLATĂ

– PERIOADA DE ABSENȚE NEMOTIVATE

– PERIOADA DE CONCEDII MEDICALE 

–PERIOADA ÎN CARE A EXERCITAT PROFESIA FĂRĂ AVIZ DE LIBERĂ PRACTICĂ !

6. RECONVERSIA PROFESIONALĂ = La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății  nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, cu modificările și completările ulterioare, pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective – 5 ANI ÎN SPECIALITATEA DE LA RECONVERSIE PROFESIONALĂ în noua specializare, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică  de farmacie. 

7. COPIA diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România – în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii,

8. COPIA actelor de schimbare a numelui, după caz;

9. DOVADA plății sumei de participare la examen ÎN ORIGINAL

Taxa de participare la examenul de grad principal este de 150 lei/participant și va fi plătită în conturile:

  • RO21RNCB0026030886860001 BCR Bacău, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15409586
  • RO04UGBI0000212028680RON GARANTI BANK Bacău, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15409586

Pe documentul de plată plătitorul va menționa Nume, Prenume, CNP, “Sumă de participare examen grad principal 2022”

10.Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; Vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat cu AVIZ DE LIBERĂ PRACTICĂ.

11.COPIE după  documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul străin în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, precum și o copie a traducerii autorizate a acestor documente – În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat UE sau NON UE.

Toate dosarele trimise pe email vor fi aduse în ziua examenului în format fizic. Pe coperta dosarului de înscriere se trec:

  • numele și prenumele candidatului cu Inițiala tatălui, 
  • numele purtat anterior (după caz), 
  • specialitatea în care s-a înscris la examen, 
  • numărul de telefon al candidatului și adresa de e-mail

 Înscrierile la examen se fac în perioada 25.07.2022 – 08.08.2022, pentru toate specialităţile, la sediul Filialei OAMGMAMR BACĂU str. Războieni nr. 11, ap. 06, după următorul program: luni- joi, orele 08:00-14:00

Documente utile:

Tematica și bibliografia (actualizate) pentru examen pot fi descărcate mai jos: